KVALITETSPOLICY

Berglunda tak & byggservice kvalitetspolicy bygger på kvalitet, att okomplicerade, väl genomtänkta samarbetsformer och rutiner, mellan oss leverantörer och kunder är det bästa sättet att skapa och vidmakthålla rätt kvalitet i en verksamhet mot kund och internt Det är därför Berglunda tak & byggservice kvalitetspolicy att genom lyhördhet för våra kunders förväntningar och önskemål skapa förutsättningar för ett samarbete, som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter.

Detta innebär att Berglunda tak & byggservice skall sträva efter att:

I våra anbud erbjuda rätt kvalitet, så att kostnaden för produktionen över hela dess linje, blir så låg som möjligt för kunden.

Stödja och informera, såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer, för att säkerställa slutproduktens kvalitet.
Driva våra arbetsplatser med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.Hålla utlovade färdigställandetider.

Överlämna en slutprodukt som är komplett och felfri. Göra varje beställare och projekt till en referens.

MILJÖPOLICY

Fastställda rutiner
.
För närvarande arbetar Berglunda tak & byggservice efter följande fastställda rutiner.

1. Avfall källsorteras efter de förutsättningar som står till buds på arbetsplatserna.

2. Entreprenadåtaganden där Berglunda tak & byggservice svarar för avfallshantering, sker källsortering enligt de riktlinjer som erbjuds av deponi/ mottagningsföretag. Omfattning på källsortering fastställs individuellt för varje projekt, i bedömningsgrunderna ingår miljöbelastningen, som följer av ökat transportbehov med ökad grad av sortering.

3. Material/ produkter väljs enligt, att minska mängden miljöförstörande ämnen, förutsatt att dom uppfyller kvalitetskraven.

4. Inköp sker i första hand genom lokala återförsäljare.

5. Drift och underhållsinstruktioner (underlag för) upprättas med kund i den mån som avtalats för att skapar goda förutsättningar för framtida underhållsarbeten. Gällande lagar och normer skall uppfyllas.

ARBETSMILJÖPOLICY

Inom företaget har vi en verksamhet som kan innehålla arbetsmiljörisker. Självklart skall företaget och de anställda följa de lagar, föreskrifter och normer som ställs på verksamheten. Vi är också medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön, så att inga nya risker uppstår och att arbetsmiljön är mer än bara frånvaro av risker. Att trivas med och utvecklas i sitt arbete och att arbeta på säkra arbetsplatser är viktigt för oss. . I det dagliga arbetet ska varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Varje anställd ska inte bara följa regler, instruktioner och rutiner, utan också, vara uppmärksam på och rapportera eventuella risker och hot mot arbetsmiljö och mot omgivningsmiljön. Inför t ex beslut om förändringar i verksamheten, ska arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. Åtgärder ska därefter vidtas, för att, så långt som möjligt förebygga negativa effekter och minimera risker.